menu-icon
Infratechniek
Infratechniek

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 (08-11-2012)

 1. Algemene verkoop-, levering – en aannemingsvoorwaarden
 2. Algemeen gedeelte

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt vanuit Kanters BV, hierna te noemen “Opdrachtgever”, betreffende de levering van goederen en/of uitvoering van werken, en/of het verrichten van diensten, door de hiertoe opgedragen partij hierna te noemen “Opdrachtnemer”. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien, ingevolge bepalingen in de uitnodiging tot het uitbrengen van een aanbieding, toepasselijkheid ervan zou leiden tot ongeldigheid van de aanbieding van Opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden bestaan uit drie gedeelten:

 1. Algemeen gedeelte. De hier opgenomen bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten aan Kanters BV.
 2. Bijzonder gedeelte A. Hierin zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden opgenomen die specifiek betrekking hebben op aanvragen/opdrachten betreffende de verkoop- en levering van goederen.

III. Bijzonder gedeelte B. Hierin zijn de bepalingen opgenomen die specifiek betrekking hebben op aanvragen/opdrachten betreffende de aanneming van werk.

Artikel 2. Eigendom van bescheiden etc.

Tekeningen, berekeningen en andere bescheiden, bestanden en modellen en dergelijke die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verstrekt of die Opdrachtgever in het kader van de aanbieding/opdracht heeft gemaakt of heeft laten maken blijven steeds in eigendom van Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever geldt als de maker of ontwerper. Indien een aanbieding niet wordt gevolgd door een opdracht, dient Opdrachtnemer de aanvraag, inclusief alle daar bijbehorende bijlagen, franco aan Opdrachtgever te retourneren.

Artikel 3. Geheimhoudingsplicht

Opdrachtnemer verplicht zich jegens Opdrachtgever tot strikte geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen, constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en knowhow, vervat in schriftelijke stukken en/of door Opdrachtgever mondeling aan Opdrachtnemer medegedeeld, alles in de breedste zin van het woord, die door Opdrachtgever in of bij de aanvraag respectievelijk opdrachtbevestiging ter kennis van Opdrachtnemer zijn gebracht. Opdrachtnemer zal deze geheimhoudingsplicht ook opleggen aan zijn personeelsleden die kennis dragen van deze informatie in verband met hun werkzaamheden. Het vorenstaande geldt niet voor zover de informatie reeds van openbare bekendheid is, in welk geval Opdrachtnemer dient te bewijzen, dat deze informatie reeds van openbare bekendheid is.

Artikel 4. Betaling

Bij levering door Opdrachtnemer dient de betaling te geschieden uiterlijk 60 dagen na factuurdatum, onder voorwaarde dat aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer voldaan is mits de Opdrachtgever de uitgevoerde werkzaamheden van de Opdrachtnemer afgekeurd heeft. Goedkeuring aan de factuur wordt onthouden indien de Opdrachtnemer niet volledig aan de prestatieverplichtingen heeft voldaan conform de eisen en voorwaarden van bestek en overige contractdocumenten en indien een factuur niet ontvangen is zoals in onderstaand artikel facturering bedoeld. Opdrachtgever is bevoegd vorderingen van Opdrachtnemer te verrekenen met hetgeen Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschuldigd is. Opdrachtnemer is nimmer gerechtigd tot compensatie en/of verrekening.

Artikel 5. Opschorting en vergoeding gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

 1. Indien Opdrachtnemer in verzuim is, de contractuele verplichtingen na ingebrekestelling niet nakomt, is Opdrachtgever gerechtigd om alle door Opdrachtnemer aan haar opgedragen werkzaamheden, alsmede al haar overige verplichtingen op grond van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever is ook bevoegd tot opschorting als in de hiervoor bedoelde zin, indien zij goede gronden heeft om te vrezen, dat Opdrachtnemer in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst tekort zal schieten en Opdrachtnemer niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning van Opdrachtgever met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde termijn bereid te verklaren haar verplichtingen na te komen. Het recht van opschorting vervalt indien door of namens Opdrachtnemer voldoende zekerheid voor de nakoming is gesteld.
 2. Alle gerechtelijke en alle buitengerechtelijke kosten van Opdrachtgever, die verband houden met het tekort schieten van Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst met Opdrachtgever, komen integraal voor rekening van Opdrachtnemer. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Opdrachtgever gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtnemer gehouden om aan Opdrachtgever een boete te voldoen van 15% van het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschuldigde bedrag, wegens de vertraging in de nakoming door Opdrachtnemer, tenzij de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval Opdrachtnemer verplicht is om de werkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtgever te vergoeden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

Opdrachtgever blijft steeds rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten die Opdrachtgever heeft op de geleverde goederen en uitgevoerde werken. Opdrachtnemer verplicht zich jegens Opdrachtgever om op deze rechten geen inbreuk maken.

Artikel 7. Garantie

A) Opdrachtgever heeft aanspraak op garantie conform overeenkomst inclusief bijlagen waaronder het bestek en nota van inlichtingen indien van toepassing, voor de te leveren goederen, te verrichten werkzaamheden of onderdelen daarvan, dit houdt, voor zover dit niet tegenstrijdig is met de in de overeenkomst opgenomen garantievoorwaarden het volgende in:

– alle garanties worden door Opdrachtnemer voor de duur van één jaar gegeven, te rekenen vanaf het tijdstip van aflevering van een goed, dan wel te rekenen vanaf het tijdstip van het gereedkomen van het werk of een gegarandeerd onderdeel daarvan;

– Opdrachtnemer garandeert dat, de door haar geleverde goederen of te verrichten werken deugdelijk zijn;

B) Opdrachtnemer is verplicht tot het verlenen van garantie op het moment, dat Opdrachtgever het gebrek in een door Opdrachtnemer geleverd goed of door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden schriftelijk heeft medegedeeld. Opdrachtnemer zal, na ontvangst van de hiervoor bedoelde schriftelijke mededeling het gebrek onderzoeken en daarna vaststellen of zij het gebrek dient te herstellen, met in achtneming van het navolgende:

– Opdrachtnemer zal voor haar rekening alle voorkomende gebreken, die te wijten zijn aan een minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, zo

spoedig mogelijk vervangen of herstellen, een en ander is ter beoordeling van Opdrachtgever.

C) Opdrachtgever heeft voorts geen aanspraak op garantie in de navolgende gevallen:

– ongelukken of onheil zoals brand of waterschade.

Artikel 8. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schadevergoeding

Voor schade, voortvloeiend uit door Opdrachtnemer geleverde goederen of verrichte diensten of werkzaamheden is Opdrachtnemer aansprakelijk indien deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of van een van haar werknemers of een van de door haar ingeschakelde hulppersonen. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan 5 % van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor schade die een gevolg is van de door opdrachtnemer voorgeschreven constructies of werkwijzen, materialen of onderaannemers of door de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, bouwstoffen, hulpmiddelen etc., tenzij Opdrachtgever naar eisen van redelijkheid en billijkheid opdrachtnemer had behoren te waarschuwen voor de mogelijk hieruit voortvloeiende schade. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor bedrijf- en/of gevolgschade. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor, aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het werk of de levering van goederen.

 

 


Artikel 9. Gehele of gedeeltelijke ontbinding

Kanters BV heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder dat Kanters BV aansprakelijk is voor schade, te ontbinden indien opdrachtgever:

 1. zijn faillissement of surseance van betaling aanvraagt, dan wel onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
 2. failliet wordt verklaard;
 3. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
 4. Indien, na het sluiten van de overeenkomst de wet- en regelgeving of een toepasselijke normering zeer ingrijpend wijzigt en instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van Kanters BV kan worden verlangd;
 5. indien opdrachtgever, na deugdelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn is gesteld voor de opdrachtgever om zijn verplichtingen alsnog na te komen, zijn verplichtingen terzake van de overeenkomst niet nakomt. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te worden ingeroepen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst laat onverlet de verplichting van opdrachtgever tot betaling van schadevergoeding. De vordering van Kanters BV ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst, inclusief de vordering tot schadevergoeding, zijn onmiddellijk en geheel opeisbaar. Indien, na het sluiten van de overeenkomst de regel- of wetgeving of een toepasselijke normering wijzigt, doch niet zeer ingrijpend, heeft Kanters BV het recht de hogere kosten die daarvan het gevolg zijn, aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Kanters BV is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. In geval van een geschil tussen is de Raad van Arbitrage voor de bouw bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van partijen om een spoedeisend geschil aan de burgerlijke voorzieningenrechter voor te leggen. In het laatste geval is de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd van het geschil kennis te nemen.

II. Bijzonder gedeelte A, verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 11. Levering

Levering geschiedt af fabriek. Het transport is derhalve voor rekening en risico van opdrachtgever. Opgegeven leveringstermijnen betreffen nimmer fatale termijnen en gelden slechts bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op enige schadeloosstelling. Goederen die na het verstrijken van de leveringstermijn niet door opdrachtgever in ontvangst worden genomen, staan ter beschikking van Kanters BV. Kanters BV is in dat geval gerechtigd voor rekening en risico van opdrachtgever alle maatregelen ten aanzien van de niet door opdrachtgever afgenomen goederen te nemen die haar wenselijk voorkomen.

Artikel 12. Prijs

Alle prijzen zijn exclusief kosten van emballage en exclusief BTW. De prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van lonen en materialen ten tijde van de aanbieding. Nadien opgetreden prijswijzigingen in kostencomponenten, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 13. Facturering

Facturering geschiedt op het tijdstip van levering of ter beschikkingstelling. Voor deelleveringen kan afzonderlijke facturering plaatsvinden.

Artikel 14. Betaling

Betaling dient te geschieden netto, uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en verlengd eigendomsvoorbehoud

Alle door Kanters BV geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen op opdrachtgever in verband met de overeenkomst zijn voldaan. Verkoper behoudt tevens zich de eigendom van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor, totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle door Kanters BV aan opdrachtgever geleverde goederen worden daarom geacht te zijn geleverd op onbetaalde facturen. Opdrachtgever is slechts gerechtigd over de nog onbetaalde goederen te beschikken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Zolang de goederen nog niet volledig zijn betaald en opdrachtgever ook niet aan haar overige verplichtingen jegens Kanters BV heeft voldaan, blijft Kanters BV onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de bij opdrachtgever aanwezige goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht haar overige acties jegens opdrachtgever.

Artikel 16. Reclame

Reclame ter zake van gebreken aan de goederen moet binnen 30 dagen na de datum van levering van de goederen door opdrachtgever schriftelijk bij Kanters BV zijn ingediend. Voor later ingediende reclame is Kanters BV niet aansprakelijk. Kanters BV is in ieder geval niet aansprakelijk indien opdrachtgever het geleverde reeds geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

III. Bijzonder gedeelte B, voorwaarden voor aanneming van werk

Artikel 17. Aanvang en oplevering van het werk

Kanters BV zal met de uitvoering van het werk aanvangen op het tijdstip zoals vermeld in de overeenkomst. Opdrachtgever heeft het recht de datum van aanvang en/of de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen indien de hieruit voor Kanters BV voortvloeiende kosten door opdrachtgever als meerwerk worden vergoed en Kanters BV schriftelijk instemt met wijziging van de aanvangsdatum of wijziging van de volgorde van uitvoering van de werkzaamheden. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd bij feitelijke ingebruikname door opdrachtgever. Gedeeltelijke ingebruikname door opdrachtgever is toegestaan, mits deze een voldoende voortgang van de overige werkzaamheden niet in gevaar brengt en mits hieruit voor Kanters BV voortvloeiende kosten aan haar als meerwerk worden betaald en mits Kanters BV schriftelijk heeft ingestemd met de vervroegde ingebruikname. De in gebruik genomen onderdelen van het werk worden met de ingebruikname als opgeleverd beschouwd. Het werk wordt voorts als opgeleverd beschouwd indien Kanters BV bij voltooiing van het werk daarvan mededeling doet aan opdrachtgever.

Artikel 18. Prijs en meerwerk

A) De in de overeenkomst vermelde prijs is exclusief BTW en gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van lonen materialen etc. ten tijde van de aanbieding. Prijsstijgingen kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

B) Kanters BV heeft recht op een vergoeding van alle in opdracht (mondeling of schriftelijk) van opdrachtgever uitgevoerde meerwerkzaamheden. De vergoeding voor de meerwerkzaamheden wordt vastgesteld op basis van de in de overeenkomst gehanteerde prijzen en tarieven, tenzij partijen anders en  schriftelijk overeenkomen.

Artikel 19. Facturering

Facturering zal geschieden op basis van een overeengekomen termijnschema of, bij ontbreken daarvan, op basis van wekelijkse verwerkte hoeveelheden en/of verrichte werkzaamheden.

Artikel 20. Betaling

Betaling dient te geschieden netto, uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 21. CAR

Kanters BV is medeverzekerd op een door opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten CAR-verzekering. Op eerste verzoek van Kanters BV zal opdrachtgever een kopie van de polis en de voorwaarden aan Kanters BV verstrekken.

 

Ananz, verpleeghuis en dagbesteding voor ouderen
Volledige nieuwbouw voor Zorgcomplex Berkenheuvel

Voor zorgcomplex de Berkenheuvel in Geldrop hebben we een renovatie en alle onder- en bovengrondse werkzaamheden van de nieuwbouw gerealiseerd.

Stichting Laurentius Ziekenhuis
Aanleg van de terreininrichting Laurentius ziekenhuis te Roermond

Het bouw en woonrijp maken van fase Q3 2017 van het project Aanleg terreininrichting Laurentius ziekenhuis Roermond.

Stichting Lunetzorg
Woonpark Eckartdal in Eindhoven: complete aanleg zorgterrein

Bij woonpark Eckartdal in Eindhoven (onderdeel Lunetzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) verzorgden we de totale aanleg van het terrein. Van ontwerp tot realisatie, het volledige traject werd aan ons toevertrouwd.

St. Anna Ziekenhuis
St. Anna Ziekenhuis in Geldrop: vernieuwing buitenterrein

Bij het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop vernieuwde Kanters het volledige buitenterrein. Dat deden we in vier hoofdfasen en 29 subfasen.

Ananz, verpleeghuis en dagbesteding voor ouderen
Volledige nieuwbouw voor Zorgcomplex Berkenheuvel

Voor zorgcomplex de Berkenheuvel in Geldrop hebben we een renovatie en alle onder- en bovengrondse werkzaamheden van de nieuwbouw gerealiseerd.

Stichting Laurentius Ziekenhuis
Aanleg van de terreininrichting Laurentius ziekenhuis te Roermond

Het bouw en woonrijp maken van fase Q3 2017 van het project Aanleg terreininrichting Laurentius ziekenhuis Roermond.

Stichting Lunetzorg
Woonpark Eckartdal in Eindhoven: complete aanleg zorgterrein

Bij woonpark Eckartdal in Eindhoven (onderdeel Lunetzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) verzorgden we de totale aanleg van het terrein. Van ontwerp tot realisatie, het volledige traject werd aan ons toevertrouwd.

St. Anna Ziekenhuis
St. Anna Ziekenhuis in Geldrop: vernieuwing buitenterrein

Bij het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop vernieuwde Kanters het volledige buitenterrein. Dat deden we in vier hoofdfasen en 29 subfasen.